Weboldalunk cookie-kat használ annak érdekében, hogy a weboldal a lehető legjobb felhasználási élményt nyújtsa. 
Termékek Menü

Adatkezelési tájékoztató

1. Adatkezelési tájékoztató

 

1. Az adatkezelő megnevezése:

• CÉGNÉV: Demezdor Kft.,
• SZÉKHELY: 2120 Dunakeszi, Fóti út 53.
• CÉGJEGYZÉKSZÁM: 13-09-196463
• ADÓSZÁM: 26580337-2-13
• TELEFON: 0670-220-3526
• ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ NEVE: Demeter Csaba
• KÉPVISELŐ NEVE: Demeter Csaba
• E-MAIL: info@laptopoazis.hu
• Weboldal: www.laptopoazis.hu

A Demezdor Kft., a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos európai és magyar jogszabályoknak megfelelően kezeli, tekintettel az alábbi jogszabályokra:

• Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR);
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker. tv.);
• a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.);
• a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.).;
• a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számtv.).

 

2. Definíciók

Az adatkezelési tájékoztatóban szereplő fogalmak definiálása, amelyet a GDPR határoz meg:

2.1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
2.2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
2.3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
2.4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
2.5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
2.6. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
2.7. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
2.8. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
2.9. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
2.10. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
2.11. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
2.12. „biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi PCA_KAT – Külső adatkezelési tájékoztató_v1.0. 2018.05.25. 6/16 vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;
2.13. „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;
2.14. „az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv (19) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás;

3. Adatkezelő elérhetősége:

Cégnév: Demezdor Kft.,
Székhely: 2120 Dunakeszi, Fóti út 53.
Telephely: 1142 Budapest, Erzsébet Királyné útja 54/A.
E-mail cím: info@laptopoazis.hu
Telefon: 0670-220-3526; 0670-331-5615
Honlap: www.laptopoazis.hu
4. Adatkezelés
A kezelt adatokról , azok jogalapjáról és az adatkezelés időtartamáról szóló információkat pontokba szedve közöljük a lentiekben.
Valamint ismertetjük azon adatkezelőket, adatfeldolgozókat akik részére továbbítjuk az adatot a cél megvalósulása érdekében.

4.1.Kapcsolatfelvétel

Érdeklődésére, kérdésére hogy választ kapjon, Önnek lehetősége van felvenni velünk a kapcsolatot E-mail -ben. Ebben az esetben, azért kérünk Öntől adatokat, hogy válaszoljunk a feltett kérdésére. Cél: Az érintettel való kapcsolatfelvétel.
4.1.1. A kezelt adatok köre: e-mail cím, vezeték- és keresztnév, telefonszám
4.1.2. Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pont]
4.1.3. Az adatkezelés időtartama: a kapcsolatfelvétel lezárultáig (az érintett kérdésének megválaszolásáig) de maximum 3 napig.
4.1.4. Adatfeldolgozók:
4.1.4.1. Tárhelyszolgáltató: Név, székhely: Dotroll Kft., 1148 Budapest Fogarasi út 3-5.

5. Webáruház regisztráció


A regisztráció során Ön megadhatja személyes adatait, ezzel saját fiókot hozhat létre. A személyes adatok megadása nem kötelező, amennyiben Ön nem bocsátja rendelkezésünkre a személyes adatait, az semmilyen következménnyel nem jár Önre nézve. A regisztráció a későbbi vásárlásokat megkönnyíti, és lehetővé teszi, hogy kapcsolatba léphessünk Önnel. Fiókját bármikor törölheti.
5.1.Az adatkezelés célja: Érintettek (ügyfelek) nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, kapcsolattartás az ügyfelekkel, rendszerüzenet küldése (amely nem minősül hirdetésnek, kizárólag tájékoztató jellegű információt tartalmaz)
5.1.2. A kezelt adatok köre: ügyfélazonosító, IP cím, e-mail cím, felhasználó vezeték- és keresztneve.
5.1.3. Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pont]
5.1.4. Az adatkezelés időtartama: Az érintett kérésére történő törlésig, de legkésőbb az utolsó bejelentkezéstől számított öt év elteltével.
5.1.5. Adatfeldolgozók
5.1.5.1. Tárhelyszolgáltató: Dotroll Kft., 1148 Budapest Fogarasi út 3-5.
5.1.5.2. Weboldal üzemeltető: Shoprenter Kft., 4028 Debrecen, Kassai út 129.

6. Webáruházban és üzletben történő vásárlás esetén


Ahhoz, hogy létrejöhessen velünk egy szerződés és azt teljesíthessünk, szükséges, hogy Ön megadja személyes adatait. Az Ön személyes adatai nélkül nem tudjuk feldolgozni rendelését és nem jöhet létre Önnel szerződés.
6.1. Az adatkezelés célja: A webáruházában történő vásárlás lebonyolítása, a megrendelések teljesítése, kiszállítása, számla kiállítása, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése
6.2. A kezelt adatok köre: ügyfélazonosító, IP cím, e-mail cím, felhasználó vezeték- és keresztneve, szállítási cím, telefonszám, második telefonszám (a biztosabb elérhetőség érdekében választható), vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termék, a vásárlás értéke)
6.3. Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, Eker. tv. 13/A. §-a] és jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, Számv. tv. 169. § (2) bekezdés]
6.4. Az adatkezelés időtartama: A szerződés megszűnésétől számított 5 év, a számviteli bizonylatok tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.
6.5. Adattovábbítás
6.5.1. Bankkártyás fizetés választása esetén, ennek teljesítése érdekében –a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján - a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja továbbításra kerül OTP Mobil Szolgáltató Kft., felé (székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.)

6.5.2. Ha üzletünkben személyesen bankkártyával fizet ennek teljesítése érdekében –a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján - a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja továbbításra kerül O.F.SZ. Országos Fizetési Szolgáltató Zrt. felé (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.)
6.5.3. A szállítás teljesítése érdekében –a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján -a név, ügyfél azonosító és szállítási cím továbbításra kerül a futárszolgálat felé: Royal Futár Hungária Kft., (Székhely: 1097 Budapest, Gubacsi út 32.)

6.5.4. Adatfeldolgozók

6.5.4.1.Tárhelyszolgáltató
Dotroll Kft., 1148 Budapest Fogarasi út 3-5.
6.5.4.2.. Weboldal üzemeltető: Shoprenter Kft., 4028 Debrecen, Kassai út 129.
6.5.4.3.Online számlázó szoftver szolgáltatását nyújtó cég neve: KBOSS.hu Kft., (Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

6.5.4.4. Könyvelő: Stax Consulting Kft., 

Cookie („süti”) kezelése

7.1. Tájékoztató

A cookie-k („sütik”) információcsomagok, melyeket a szolgáltató webszervere a webáruház igénybevétele során küld a felhasználó eszközére a böngészőn keresztül. A cookie-k fő célja, hogy a felhasználó adatait a honlappal kapcsolatos tevékenységének elemzése érdekében rögzítse. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett cookie-t, a cookie-t kezelő szolgáltató – statisztikai célból - összekapcsolhatja az felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag saját tartalma tekintetében, egyedileg nem azonosítható formában. A cookie-k lehetővé teszik, hogy a weboldal felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k tehát segítik az adatkezelőt a weboldal optimalizálásában, azaz abban, hogy a weboldal szolgáltatásait a felhasználók szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy ● megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a felhasználónak újra rögzítenie, ● emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni, ● elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, és ● a felhasználó viselkedésének megfigyelésén keresztül elősegíti a felhasználó érdeklődési köréhez illő hirdetések megjelenítését.

7.2. Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról

Az általános elterjedt internetes gyakorlatnak megfelelően Társaságunk is használ sütiket (cookie) a weboldalán. A cookie egy kis fájl, amely egy sor karaktert tartalmaz, és amely akkor kerül a látogató számítógépére, amikor az egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni a látogató böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat (pl. választott nyelv) és egyéb információkat is. Többek között információt gyűjtenek a látogatóról és eszközéről, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülhetnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor. A sütik általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát, elősegítik, hogy a weboldal a felhasználók számára igazi webes élményt nyújtson, és hatékony információforrást jelentsen, továbbá biztosítják a weboldal üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, visszaélések megakadályozását és a weboldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.
A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy, hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.
A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat

• Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
• Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
• Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
• Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7
• Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
• Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
• Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
• Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének beazonosítására.

Társaság honlapján alkalmazott sütik:

Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik:
Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így – többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.
A kezelt adatkör: woocommerce_cart_hash, woocommerce_item_in_cart, wp_woocommerce_session alfanumerikus véletlenszerű számsorrenddel kiegészíteve. ez felhasználónként, illetve vásárlónként automatikusan újragenerálódik. Törlési idő: 48 óra.
PHPSESSID Ennek a sütinek a törlési ideje egybe esik az ajánlatkérés elküldésével.
Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése.
Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása.
Hozzájárulást igénylő sütik:
Ezek lehetőséget biztosítanak, hogy a Társaság megjegyezhesse a felhasználó honlappal kapcsolatos választásait. A látogató a szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során ezen adatkezelést bármikor megtilthatja. Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.
euCookie lejárati ideje nincs

Használatot elősegítő sütik:
Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.
Az adatkezelés időtartama 6 hónap.

Teljesítményt biztosító sütik:
Google Analytics sütik – erről itt tájékozódhat:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Google AdWords sütik – erről itt tájékozódhat:
https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu


8. Kamerás megfigyelés

A Kft., a telephelyén bizonyos területeken, így az ügyfelek számára is nyitva álló helyiségben kamerás megfigyelőrendszer működik annak érdekében, hogy a vagyonvédelem, továbbá, hogy a szabálysértések, illetve bűncselekmények bizonyíthatósága biztosított legyen.
8.1.. Az adatkezelés célja: vagyonvédelem biztosítása, szabálysértések, illetve bűncselekmények bizonyítása
8.2. Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]. Ez jelen esetben a vagyonvédelem.
8.3. A kezelt adatok köre: a megfigyelt területre belépőknek a kamerarendszer által rögzített képmása és egyéb rögzített személyes adata
8.4. Az adatkezelés időtartama: felhasználás (hatósági eljárás indulása) hiányában 3 munkanap [a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 31.§ (2) bekezdés]

 


9. személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A Demezdor Kft., szem előtt tartja az adatbiztonságot, szigorú biztonsági eljárásokat követünk a személyes adatok tárolása, továbbítása, valamint a véletlenszerű elvesztés, megsemmisülés és sérülés elleni védekezés során. Ezt a Demezdor Kft., • informatikai intézkedésekkel (például megfelelő szoftverek, programok kiválasztása, tűzfal, biztonsági mentések), • technikai intézkedésekkel (például fizikai védelem biztosítása, melynek keretében a dokumentumok elzárt tárolása biztosított)

10. Az érintettek jogai

Ha Ön, mint érintett, gyakorolni kívánja a GDPR és az Info tv. értelmében Önt megillető jogokat, bármikor adatvédelmi tisztviselőnkhöz fordulhat a megadott elérhetőségeken.

10.1 A személyes adatokhoz való hozzáférés joga (GDPR 15 cikk)
Ezen joga gyakorlása által lehetősége nyílik az Önről tárolt személyes adatok másolatát elkérni, és megbizonyosodni arról, hogy szabályosan jártunk el. A tájékoztatás ingyenes, de a további másolatokért az adminisztratív költségen alapuló díjat számítunk fel.

10.2. Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)
Ön jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük a pontatlan személyes adatokat, illetve kiegészítsük a hiányos személyes adatokat. Ezt haladéktalanul (indokolatlan késedelem nélkül) teljesítjük.

10.3 Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog, GDPR 17. cikk)
Ön jogosult arra, hogy kérésére töröljük személyes adatait. Ezt haladéktalanul (indokolatlan késedelem nélkül) teljesítjük. Ha a személyes adat nyilvánosságra került, minden ésszerű lépést megteszünk annak érdekében, hogy tájékoztassuk a további adatkezelőket, hogy Ön a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy az adatok másolatának törlését kéri. Mindenképpen– nem kérelem alapján –, haladéktalanul (indokolatlan késelem nélkül) kötelesek vagyunk törölni az Önre vonatkozó személyes adatokat az alábbi esetekben:
10.3.1. személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük;
10.3.2. ha Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
10.3.3. amennyiben Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
10.3.4. minden igyekeztünk ellenére a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
10.3.5. a személyes adatokat az alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
10.3.6. a személyes adatok gyűjtésére 16 éven aluli gyermek számára, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

11. Eljárási szabályok

A 12. cikkely (3) bekezdése szerint az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. A Demezdor Kft., a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

12. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, bármikor módosítsa. Az Adatkezelő a jelen tájékoztató módosítása esetén rendszerüzenet küldése útján jogosult (de nem köteles) a Felhasználókat a módosításról tájékoztatni. Az érintett a következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes érintettek beleegyezésének kikérésére nincs szükség.


13. Jogérényesítési lehetőségek

Az érintett jogai érvényesítése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, melynek elérhetőségei az alábbiak:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
Fentieken túl az érintett jogai sérelme esetén bírósághoz is fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót részletesen tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Google Analytics Alternative